Generalforsamling i den runde pavillon 13. marts kl. 19

13/03/23

Der indkaldes til ordinær generalforsamling mandag d. 13 marts 2023 kl. 19.00 i Den Runde Pavillon.

Dagsorden ifølge vedtægternes §4:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmeoptællere
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Revideret regnskab
 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse. Forslag skal være formanden skriftligt i hænde
  senest 7 dage før generalforsamlingen, d.v.s. senest 6. marts 2023.
 5. Fastsættelse af kontingent
  A. Enkeltmedlemmer
  B. Firmaer/virksomheder
  C. Foreninger
  D. Interessegrupper
  E. Institutioner
 6. Valg af
  A. Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år
  B. Op til 4 suppleanter
  C. 2 revisorer
  D. Revisorsuppleant
  Valgene foregår skriftligt, såfremt der er flere kandidater til samme post.
 7. Eventuelt

P. b. v.
Henrik Louis Simonsen
mail-adresse: hlssimonsen@gmail.com