Brønderslev går imod strømmen

14/01/22

Brønderslev Forsyning går i disse dage mod strømmen og nedsætter prisen på fjernvarmen.  Det sker i en tid,  hvor

rigtig mange fjernvarmeselskaber sætter priserne op. Prisen på køb af en MWh sættes i 2022 ned med 10  kr. –

Nedsættelsen af den variable takst er ganske vist ikke særlig stor, men i en situation, hvor naturgas- og  elpriserne

nærmest er eksploderet de seneste måneder, er vi rigtig glade for at kunne sætte prisen bare en smule ned. Det

forklarer Lasse Riisgaard, som er formand for bestyrelsen. Prisnedsættelsen kommer i øvrigt  oven på en lang årrække

med gradvis sænkning af taksten. 

At prisnedsættelsen er mulig, hænger sammen med de store investeringer, der er foretaget de senere år hos 

Brønderslev Forsyning. Forsyningen råder i dag over et moderne, multifunktionelt energianlæg, som kan producere

fjernvarme og strøm med både solenergi, biomasse, naturgas og el-patron. Og da sol og biomasse i dag leverer

hovedparten af fjernvarmen til byen, så kan priserne holdes i ave. Solenergien er gratis, når først an lægget står der, og

biomassen forventes at holde prisen vinteren over. Heroverfor står andre fjernvarmevær ker over hele landet, som i

produktionen er afhængige af naturgas eller el til varmepumper. Flere af disse vær ker har varslet prisstigninger på den

variable takst på op til 40-50% for næste år.  

Med en dag-til-dag styring af produktionen kan værket i Brønderslev tilmed optimere produktionen økonomisk  også

med brug af det snart 30 år gamle gasmotordrevne kraftvarmeværk. Når el-markedet for salg af kraft varme-strøm er

lukrativt, sættes anlægget i gang. – Det betyder, at vi starter de gamle motorer for eksempel  for en drift på 4-8 timer

, og lagrer varmen i vores store akkumuleringstank. Gassen er blevet dyr, ja, men til gengæld er fordelen ved de

lejlighedsvise meget høj el-pris på afregningssiden med til at gøre dette til en rigtig god forretning for forbrugerne,

slutter Lasse Riisgaard.  

Hertil kommer, at afregningsprisen for den el, der produceres på biomasseværkets såkaldte ORC-turbine lige ledes er

rekordhøj for tiden. Også dette kommer i sidste ende varmeforbrugerne til gode, da hele driften øko nomisk set kører

efter et non-profit princip.