Referat af bestyrelsesmøde i VBB 26. oktober

Deltagere: Trine, Søren S., Jacob, Lars, Kirsten, Søren F., Annette, Michael

Fraværende: Hans Jacob Møgelmose, kultur

1. Nyt fra formanden:

Søren orienterede.

2. Siden sidst i Vores By Brønderslev:

Jeg gav status på aktiviteter i VBB siden sidste bestyrelsesmøde.

Ny hjemmeside: Link til testserver blev udsendt til bestyrelsen på mødet. Hjemmesiden er snart klar. Den præsenteres for logo vinderen som ser sit bearbejdede logo og hjemmesiden først. Pressen inviteres.

3. Bordet rundt:

Kirsten Juel:  Der har været et møde i adv. Board foreninger.

Trine Dolbak: Der har ikke været møde i adv. Board handel endnu på grund af tidspres. Men der er aftalt et møde med erhverv 24. november.

Jacob M. Knudsen: Der er afholdt tre møder i boardet, senest 26.10.

9. december afholdes der næste møde i G30. Netværk for marketing. Den gode historie skal fortælles.

Hvis projekt VBB skal op og flyve, skal der være rigelig økonomisk ballast og der har erhverv og handel de bredeste skuldre. Men alle skal bidrage, således også foreninger og kultur. Det er altafgørende for erhverv. Og overliggeren skal ligge højt. Det er en investering og dem der investerer skal have noget tilbage. Men måske kommer gevinsten ikke det første eller det andet år.

Lars Bisgaard: Lars vil fremadrettet være medlem af bestyrelsen i VBB.

Søren Steensen: VBB fik nej til at få en repræsentant fra kommunen i bestyrelsen. Søren fortsætter frem til næste generalforsamling. Bestyrelsen i VBB ser det som meget vigtigt, at resultatet af drøftelserne i VBB bliver givet videre kommunen. Vi må arbejde sammen med kommunen på områder, hvor vi kan samarbejde. Lars fremhævede Købstadsjubilæet som et godt eksempel.

Forslag: VBB inviterer de nye lokale politikere efter valget 16. november. Dialog, dialog og koordinering

Annette Drivsholm: Spændt på at få gang i snakken om økonomien og på håber på et godt møde med politikerne 27. oktober.

4. Kommissorium for forretningsudvalget: 

Efter en god debat blev vi enige om at kommissoriet kun skal indeholde følgende:

Kommissorium for forretningsudvalget i Vores By Brønderslev:

Forretningsudvalget kan træffe mindre beslutninger hurtigt og effektivt mellem bestyrelsesmøderne en gang om måneden og beslutningerne føres til protokol.

 Forretningsudvalget skal behandle alle indkomne forespørgsler til Vores By Brønderslev og vurdere om bestyrelsen skal underrettes.

Protokollen kan være et referat med tydelig angivelser af alle beslutninger.

5. Tilbagemeldinger fra boards på fem prioriteter:

Erhverv:

1. Samle erhvervslivet i Brønderslev – forpligte sig til at deltage

2. Øge bosætningen i Brønderslev

3. Få flere virksomheder til Brønderslev – få skabt et positivt billede af Brønderslev som erhvervsby

4. Formidle de gode historier – ønsker at alle AB`s vil det

5. VBB melder ud, hvad det er vi vil – f.eks. den gode historie

Foreninger:

1. Stadiongrunden må ikke bebygges.

2. Fælles portal for alle aktiviteter i Brønderslev

3. Øget Bosætning i Brønderslev

4. Bedre støtte til frivilligt arbejde i foreningerne.

5. Udvikling af bymidten

6. Få ISDS til at flytte AWARD showet ud i byen.

Kultur:

1. Få struktur i organisationen med henblik på økonomisk bæredygtighed

2. Få svar på, hvad driften koster i VBB

3. Få svar på, hvad skal et medlemskab af VBB koste

4. Få svar på, hvor lang levetid VBB har med nuværende midler.

5. Oprettelse af sekretariat i VBB.

Handel:

Trine var enig i alle punkterne og f.ex forhold som øget bosætning vil også gavne handlen. Handlen arbejder også med at få flere butikker til byen, hvilket vil være til gavn for alle.

Bestyrelsen og de enkelte boards arbejder videre med fokus på nedenstående som fællesnævner for alle tilbagemeldingerne:

· Bosætningen skal øges i Brønderslev.

.  Skabe nogle gode historier fra alle boards

· Koordination inden for de enkelte board med at bringe sagerne videre.

· Kirsten ønsker hjælp til at alle foreninger skal inddrages og der skal indkaldes til møde i januar.

. Økonomien i VBB skal på plads så hurtigt som muligt.

6. Budget 2022:

Vores By Brønderslev sender ansøgning om tilskud på 300.000 kr. til Brønderslev Kommune (fil vedhæftet)

Forretningsudvalgets Budgetforslag som et minimumsbudget.

Vores By Brønderslev omkostninger.

Bestyrelsen afventer resultatet af mødet mellem erhverv og handel inden der sættes tal på kontingentindtægterne i VBB.

Bestyrelsen er enige om at alle skal bidrage økonomisk til VBB

Vi har penge til projekt Samfundsglæde men mangler penge til driften i resten af 2021. Vi håber at få penge fra to søgte fonde. Projektleder prøver at skaffe flere midler.

Næste møde i bestyrelsen bliver 15. december kl. 8 – 9 i Spar Nord

Dagsorden:

1. Budget/ Økonomi

2. EvtBedste hilsner

Michael Wittrup

Projektleder

M: +45 21 20 86 15

Vores By Brønderslev

Sammen om at leve sammen