Referat af bestyrelsesmøde i Vores By Brønderslev 25. januar 2024

Referat af bestyrelsesmøde i Vores By Brønderslev:

Torsdag 25. januar kl. 8.00 – 9.30 i Spar Nord.

afbud fra: Trine, Richardt og Martin

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 23. november 2023:

* Forslag: Julegavetilbud fra handlen til virksomhederne. Punktet tages med til møde i boardet i handelen. Pia og PL koordinerer.

  1. Bordet rundt:

* Herunder nyt fra de fire boards.

Foreninger: 

Kirsten: Møde i boardet med Jesper fra DGI om rekruttering af frivillige til foreninger. Vi skalerer op med forslag til nyt møde for alle byens foreninger. Næste møde i februar med fokus på “Byens Kontor”. Deltagelse af Steen Søgaard og rep. fra Hjallerup.

Positivt at vi har fået Poul Lønbro fra Idrætssamvirket med.

Kultur:

PL: Seneste møde i kirken. Fokus på at få flere deltagere til arrangementer. På næste møde deltager rep. fra erhverv og handel.

Erhverv:

Bo: Der er møde i boardet i morgen, hvor linjerne i 2024 lægges.

rekruttering af nye medarbejdere er vigtigt.

Forslag om ungarbejderportal.  Bo og Pia aftalte at mødes med Stig fra Ungecentret for at drøfte muligheder for fritidsarbejde for unge i virksomhederne.

Handel:

Pia og PL mødes om opstart af boardet og har fået de første punkter.

  1. Generalforsamling 2024: 

* Valg i forhold til vedtægterne:

3 af bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen. 2 af disse medlemmer er på valg ulige år og 1 medlem er på valg i lige år.

(Christian Riber er på valg og er villig til genvalg)

* Repræsentanter fra adv. boards:

Hvert af medlemskategorierne nævnt i punkt 4 – 1-4 indstiller senest 1 uge før generalforsamlingen en kandidat til medlem af bestyrelsender repræsenterer de medlemmersom udvalgene repræsenterer.

* Hvad er der sket i boards i året til Annettes beretning

Husk at sende til Annette: deadline for materiale til 15/2 til beretning.

Alle medlemmer af Vores By Brønderslev samt medlemmer af Tænketanken indkaldes til generalforsamling direkte på mail efter bestyrelsesmødet.

Dagsordenen lægges på hjemmesiden.

  1. Handleplan 2024:

Er færdig, dog ønskes flere indput til forsøget på at skaffe flere mediepartner.

Som mediepartner får man adgang til VBB’s netværk

  1. SoMe status: (PL)

* Opgradering af hjemmesiden.

Arbejdet er startet ved Podi. Målet er en version 2 som er færdig til GF.

PL skal snakke med Marianne Gade om evt. at få hjælp fra Caroline fra erhverv.

Husk: linkbuilding, Undersøg, rettigheder til hjemmeside.

* Øget indsats på LinkedIn. 

* Flere følgere og 2 ugentlige relevante opslag.

* Fortsat blanding af Facebook Opslag med aktuelle billeder fra byen samt opslag om VBB’s aktiviteter.

  1. Nyt fra projektlederen:(PL)

* Økonomi status.

PL gav status på økonomi den 24. januar:

Udskrivning af nye kontingenter for 01.01 – 30.06 2024 starter i næste uge.

* Godkendelse af budget:

Kommentarer:

Annette:  Vi er afhængig af 90tkr i ekstra indtægt og ingen udmelding for at det harmonerer)

Bo: Forslag om profilering ifm RR2024

punktet er stadig åbent

*  Byens Kontor

Ideen fra Tænketanken er ført videre til foreninger og kultur og vil komme på kommende møde

  1. Nyt fra forpersonen.

* Detailhandelsanalyse:

status:

Den er behandlet i teknik og miljø på deres sidste møde d. 15. januar. De vil lave et høringssvar, når lokalplanen kommer i offentlig høring. https://dagsordener.bronderslev.dk/vis?Referat-Teknik–og-Miljoeudvalget-d.15-01-2024-kl.13.00&id=9f88b23a-1762-416a-962a-e22f279eabb2. Hvad høringssvaret så er, må vi se .

Lasse har foreslået sine folk i udvalget, at høringssvaret bliver at man foreslår Aalborg kommune at der bliver en minimumsstørrelse på 2.000 m2, så det kun vil være kæder der etablerer sig i området, der alligevel ikke vil etablere sig i Brønderslev.

Bosætningsråd:

Det nye Bosætningsråd kommer snart med forslag til kommunen .

Der er fokus på midtbyen, bolig rotation samt nye udstykninger i udkanten af byen.

Der blev spurgt ind til planerne for midtbyen, hvor Annette og jeg sidder i Midtbyrådet.

Planerne lyder super gode.

* Netværksmøde i Spar Nord: 

reserver den 12. marts kl. 7.30.

Oplægsholder: Jens Nyholm

 

  1. Eventuelt: 

Forslag om gavlmalerier i Brønderslev

Næste Mødedatoer:

Generalforsamling 20. marts 2024 kl. 18. i Brønderslev Hallens Mødelokale.

Der serveres en let portion aftensmad.

  • 3. april kl. 8.00, 12. juni kl. 8.00,  28.august kl. 8.00 og 20. november kl. 8.00