Referater af alle bestyrelsesmøder i 2022 samt 10. januar 2023

13/01/23

 

Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar kl. 8.30 i Vores By Brønderslev.

- afbud fra Jacob Møller Knudsen og Trine Dolbak.
 
1. Konstituering af ny bestyrelse:
Bestyrelsen skulle konstituere sig på ny idet Søren Flodgaard stopper dd som formand I Vores By Brønderslev idet han har fået nyt job som varehuschef i Føtex i Aalborg.
- Hvis et konstitueret medlem erstattes af en suppleant, skal bestyrelsen konstituere sig på ny ifølge punkt 5 i vedtægterne.
 
Annette konstaterede at bestyrelsen var beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne punkt 7.
Som suppleant indtræder Mikael Lykke som nyt medlem af bestyrelsen.
Som ny formand valgtes Annette Drivsholm.
Som ny næstformand valgtes Christian Riber.
Nyt forretningsudvalg bliver Annette Drivsholm, Christian Riber og Michael Wittrup
 
2. Stor tak til Søren:
Kl. 9 havde vi inviteret Søren Flodgaard, hvor han skulle have en lille gave fra foreningen.
Søren blev takket for hans kæmpe indsats for Vores By Brønderslev og vi ønsker ham alt mulig held og lykke i hans nye job i Aalborg.
 
 

Referater fra 2023

Referat af bestyrelsesmøde 8. december 2022

Torsdag den 8. december 2022 i Spar Nord.

afbud fra: Hans Jacob Møgelmose

Men allerførst stor kæmpe tak:

Tusind tak til Jacob for den fantastiske nyhed om, at de to tidligere ejerfamilier i Cubic har doneret 150.000 kr. pr. familie, i alt 300.000 kr. til arbejdet i Vores By Brønderslev næste år.

Beløbet er meget meget flot og tankerne bag donationen varmer os alle meget.

Vi  blev enige at at holde denne nyhed tæt inde til kroppen og først offentliggøre den i slutningen af januar 2023. 

Handlingsplan 2023, budget 2023:

Vi blev enige om at drøfte handlingsplan og budget for 2023 på næste bestyrelsesmøde:

 1. januar kl. 18 - 20.30 i Spar Nord med spisning

Søren har allerede indkaldt i Outlook.

Der arbejdes i øjeblikket med en stærk handlingsplan og det nye budget.

Erhvervs Boardet:

Jacob fortalte, at på forrige møde i erhvervs boardet blev man enige om at få lavet en flyer til at have med, når der skulle spørges ind til medlemskab.

Det har Marianne Gade fået lavet og trykt. MIW havde eksemplarer med. 

Marianne har også lovet at lave en liste til medlemshvervning.

MIW deltager på næste møde i boardet og koordinerer indsatsen med at få flere medlemmer.

MIW skal hjælpe med aktiviteter i boardet alle de nye gode nye ideer. 

Nyheden om den flotte donation gives lige inden arbejdet med hvervning af nye medlemmer starter.

 1. Færdiggørelse af målsætning for SoMe indsats

Der kom flere bud:

* Den foretrukne by for erhverv, handel og bosætning i Vendsyssel.

* Et godt sted at leve.

* Sammen udvikler i fællesskabet i Brønderslev.

Vi blev enige om at arbejde videre med målsætningen i et udvalg.

 1. Status på økonomi og medlemshvervning:

* likviditeten indtil 1/3 

* medlemshvervning. 

Bestyrelsen har fået status på mail og økonomien hænger lige sammen til næste kontingent udskrivning.

 1. Yderligere samarbejde med Brønderslev Handel:

* Handelschefen er stoppet

* Er der muligheder for yderligere samarbejde?

Trine kunne fortælle, at BH ikke har drøftet dette i bestyrelsen endnu.

Det bliver først senere i januar.

 1. Bosætnings event 9. november:

* Resultatet af aftenen indgår som punkt i handlingsplanen.

* MIW har haft møde med Fredensbo, der meget gerne ville være med i arbejdet.

Fredensbo henvendte sig selv.

 1. SoMe:

Status fra Fie var tilsendt bestyrelsen inden mødet.

SoMe indsatsen fremadrettet blev drøftet.

Vi blev enige om at forlænge aftalen med Fie indtil vi har haft punktet på næste bestyrelsesmøde i VBB den 24. januar.

Der blev spurgt ind til grunden til at vi bruger Facebook og hjemmeside. 

Det var en bestyrelsesbeslutning på baggrund af en analyse af de formål som VBB i starten skulle opfylde.

Under SO-ME indsatsen var der kritik af det anvendte beløb, og der blev i den forbindelse spurgt ind til hvordan Handelsstandsforeningen anvender foreningens økonomiske ressourcer for at lære at dem, her gik økonomi rammen mest til det trykte medie. Den fremadrettet disponering skal drøftes når vi kender handlingsplanen og den tilknyttet foreslået SO-ME indsats. 

Michael Wittrup forsøger sig med LinkedIn på virksomhedsdelen.

Kunne vi bruge andre platforme?

* Annoncering i aviser, tv.

* Deltage med stand ved messer, marked, Open by Night,

Med dette ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår.

Og en god weekend.

 

Referat af bestyrelsesmøde 18. november 2022

Først tak til Elise Klitgaard for hendes store arbejde med at hjælpe os på vej.

På mødet blev vi enige om, at der var en lille opgave til bestyrelsen, der skulle løses til næste bestyrelsesmøde.

 1. Prøve at kigge ind i målsætningen og lave et forslag til en kortere formulering.
 2. Beskrive, hvordan vi gør det.

1 Målsætningen, der skal være kortere og mere præcis:

primært mål:

Vores By Brønderslev vil skabe det rum, hvori vi alle i Brønderslev kan gentænke og udvikle byen sammen.

Vi vil arbejde for at styrke sammenholdet mellem alle typer foreninger, erhverv og detail og synliggøre denne proces, så

alle kender vejen.

I lyset af dette fællesskab spirer og vokser nye netværk og relationer så vi sammen kan binde byen sammen.

sekundært mål:

Vores By Brønderslev arbejder for øget bosætning i Brønderslev.

 1. Hvordan gør vi det / Hvad er værdien for medlemmerne?

Mersalg?

Bedre (fælles) gennemslagskraft overfor kommune og politikere?

Rekruttering?

Branding?

Brugerpanel/kundeindsigter? '

Næste bestyrelsesmøde:

Næste møde er den 8. december kl. 8 til 9.30 i Spar Nord.

Meld gerne tilbage på denne mail eller i kalenderen om I kan komme.

Der udsendes dagsorden en uge inden mødet.

 

Referat af bestyrelsesmøde 3. november 2022

fraværende: Trine, Jacob og Hans Jacob.

Elise og Fie deltog


 1. Strategi for indsats i Vores By Brønderslev:

* Bestyrelsen fik et super oplæg fra Elise Klitgaard, Afdelingsdirektør i Marketing i Spar Nord

Oplægget er vedhæftet mailen og Elises betragtninger og vores kommentarer i kort form i referatet.

For at få startet arbejde med færdiggørelse af dette vigtige punkt, er det  efterfølgende blevet vedtaget, at Elise hjælper os som facilitator, hvor hun driver denne proces.

Vi starter dette arbejde med et ekstraordinært bestyrelsesmøde med Elise. Der udsendes foreslåede mødetidspunkter på Doodle efter udsendelse af dette referat.

Målsætninger:

VBB har mange mål, der stikker i mange retninger.

Et godt råd: Vi skal færdiggøre et mål af gangen.

Digital strategi:

Strategi handler både om tilvalg og fravalg

VBB's målgruppe er alle i Brønderslev By og kommende tilflyttere.

VBB skal kunne forklare, hvad vi er til for, Ultra Kort 

VBB skal klart kunne differentiere os fra andre (foreninger) på de digitale sider.

Ønske om one page flyer om vision og mål fra erhverv

Facebookgruppe/ Facebookside:

Skal gruppen fremadrettet være åben eller lukket?

En type opslag egner sig til den lukkede gruppe, en anden type til siden.

Vi skal bringe vores opslag på de andre Brønderslev grupper.

Der kan være annoncemuligheder på siden.

Virksomhedsportrætter er vigtige og har høj prioritet.

Men skal andre end Michael skrive historierne/  f.ex journaliststuderende?

Virksomheder skal have mulighed for at fortælle om ledige jobs via gruppen.

Content:

Giver noget i stedet for at forlange noget.

Hjemmeside:

Hvad skal vi med hjemmesiden fremadrettet.?

Der er stort arbejde bundet med vedligeholdelse af events, skal MIW bruge tid på det?

Hvor mange besøgende har hjemmesiden ? MIW skaffer dette.

Trafik:

Bestyrelsen  enedes om at give Podi lov til at bringe vores historier på deres tre on-line aviser under forudsætning af angivelse af  VBB som kilde og med link. 

Med 3 linier de altid skal skrive i forhold til ”reklame” for VBB

Christian: Problemer med Android telefoner og vores hjemmeside. MIW undersøger ved Podi.

Hvordan kommer vi videre:

Bestyrelsen blev enig om, at vi indkalder til ekstraordinært bestyrelsesmøde for at få strategi og målsætning arbejdet afklaret

MIW udsender en Doodle for at finde en dato, alle kan.

 1. Status planlægning af Bosætnings Event i Brønderslev Hallen 9. november:

+ 40 deltagere.

Vi har fundet to tilflyttere (helt neutrale) og en fraflytter til interview.

Vi har planlægningsmøde imorgen fredag:

På mødet kommer oplæg fra alle boards og Spar Nord Tænketank

 1. Status Økonomi/ hvervning af nye medlemmer:

* MIW har haft møde med 3F midtvendsyssel om medlemskab.

Bestyrelsen blev enig om, at de skal give 2.000 kr for medlemskab som forening.

MIW orienterer Per Kjeldsen.

* Erhvervs Boardet vil hjælpe med at skaffe nye medlemmer.

* Christian skal have lister samt info om VBB til boardet. MIW sørger for det.

MIW: Vi skal have flere medlemmer, især for at have det brede økonomiske fundament efter 1/3.

Bestyrelsen blev enig om, at vi udsender kontingentopkrævning af 4 gange 

 1. Status SoMe

er udsendt

 1. Aktiviteter i boardene:

Erhverv:

Der blev afholdt møde i erhvervs boardet igår:

Boardet har punkter til Bosætnings Event

Forslag fra erhverv: Repræsentant fra erhverv deltager i møderne i de øvrige boards og omvendt.

Bestyrelsen var enig om, at det var en god ide.

Handel:

Den tidligere handelschef stopper.

Bestyrelsen i VBB  tager kontakt til formanden for Brønderslev Handel og tilbyder at samarbejde.

Kirsten Juel kontakter Trine.

Kultur/ Foreninger:

Boardet havde møde i torsdag.

tema var stormøde for foreninger i Brønderslev:

Fælles sekretariat, unge i bestyrelser.

 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 6. oktober i Vores By Brønderslev.

fraværende: Hans Jacob Møgelmose, Kirsten Juel og Trine Dolbak

Dagsorden:

 1. 1. Bestyrelse 2023 i VBB:

* Nyt formandsemne blev vendt.

* Hvem stiller Boardene med til bestyrelsen.

De fire boards bedes vende tilbage med navne på person der i 2023 repræsenterer boardet i bestyrelsen.

 1. Økonomi 2023:

* Vi mangler pt. 160.000 kr. for at økonomien kan løbe rundt indtil efter 1/3, hvor der kan sendes nye kontingentopkrævninger ud.

Bestyrelsen vil løse det ved at skaffe flere indtægter ved at øge indsatsen for at skaffe flere medlemmer. 

* Liste over ja/nej/ afventer svar på medlemskab skal jeg sende til Erhverv.

* Bestyrelsen havde en snak om, om det var med Facebook eller noget helt andet VBB skal få nye medlemmer?

* For at have en strategi for vores indsats inviterer Annette, Elise fra Spar Nord som har det som speciale til næste bestyrelsesmøde i VBB 3. november.

 1. Bosætnings Event i Brønderslev Hallen 9. november 

* Lars redegjorde for planerne for mødet som bestyrelsen sagde OK til.

* Bestyrelsen blev enige om, at mødet skulle være med direkte invitation og ikke via pressen.

* Jeg skal lave udkast til invitation og sende til Lars som godkender.

* Den færdige invitation sendes til Marianne Gade til hendes invitation til erhverv.

* Den færdige invitation sendes også ud med reminder.

* Tino skal have div. oplæg i god tid. 

 1. SoMe aktivitetsplan:

med bosætning som fokus.

Vi har øget indsatsen med positive historier fra Brønderslev, der kan gavne Bosætning.

Det er sporet vi følger fremadrettet.

Vores planer kan læses her.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rzcqAedRgjMvZtPLC8vt-TiMf6xTlFwGgduk71PMg2U/edit?usp=sharing

Vi vendte tilbud fra Podi, der har de tre on-line aviser:

Brønderslev, Jammerbugt og Aalborg Avis.

De tilbød at bringe vores historier.

Vi vender også dette punkt på næste bestyrelsesmøde.

SoMe eksponeringer.

status fra Fie er vedhæftet:

 1. Aktiviteter i boardene:

status.

 * Der var tirsdag Morgenmøde i Brønderslev Handel med tema om Bosætning.

Punkterne med de mange gode ideer derfra bliver givet videre til Bosætning Mødet.

* Der er med kultur og foreningsboardet aftalt et fælles møde for at give input til bosætnings

Samtidig en velkomst til 3 nye Board Medlemmer. 

* Vi har aftalt at søge midler fra ny pulje til et foreningsmøde for alle foreninger i byen med 

inspirerende oplægsholder.

* Erhvervs Boardet har aftalt at mødes om punkter til bosætningsmødet.

https://ligeher.nu/broenderslev/nyheder/nu-har-peter-500-000-kroner-at-dele-ud-af-til-nye-projekter/3456223

 1. Hvervning af nye medlemmer:

* Jeg vil få hjælp fra erhvervs boardet med at skaffe flere fra erhverv.

 1. Eventuelt

* Annette fortalte at tænketanken også kommer med punkter til Bosætningsmødet.

oplæg: Marianne Gade fra Erhverv, Rasmus Krogh fra foreninger og Daniel Svane.
Referat af bestyrelsesmøde 8. september 2022


Torsdag den 8. september kl. 7.30 i Spar Nord.

fraværende: Jacob Møller Knudsen, Trine Dolbak, Hans Jacob Møgelmose og Kirsten Juel.


Dagsorden:


 1. Økonomi status:

Opdateret medlemsstatus og budget var medsendt dagsordenen.

Likviditetsbudget frem til 1/3  blev uddelt (medsendt referat)

Budgettet blev gennemgået og følgende bestemt:

Der afsættes kr. 5.000 kr til at booste opslag på Facebook om bosætning.

F.ex. Opslag om billige varmepriser og nye byggegrunde i sydbyen.


For at få nye medlemmer med besluttede bestyrelsen, at der fra dd var udvidet rabat:

* Resten af året koster 25% af hele årskontingent.

Dog ikke detail, hvor minimumssatsen stadig gælder.


Projektleder kan nu rette henvendelse til små virksomheder om medlemskab.


 1. Mârk:

Status, hvad vi har af udestående:

Vi skylder Mârk kr. 15.000 + moms for arbejde udført ift. Ide & Løsningslaboratorium/ planlægning. OK til dette fra bestyrelsen.

Afrapportering til Spar Nord Fonden vil koste 15.000 kr + moms. OK til dette fra bestyrelsen.

Disse to beløb er nu sat i budget.


 1. Ide og Løsningslaboratorium/ Bosætning

* Vi  blev enige om at starte planlægningen af et Bosætnings Møde i starten af november som vi selv afholder. 

Planlægningsudvalg Lars og Michael.


* Journalist fra TV2 Nord interviewer:

tilflyttere til Brønderslev, Advisory boards og Tænketanken.

Gruppearbejde om bosætning.

Gruppearbejdet skal skaffe konkrete forslag til tiltag fra VBB for at øge bosætningen.

Afvikles i Brønderslev Hallen.

Deltagerantal +60.

Starter mødet kl. 18 med sandwich og vand.

Politikere fra Brønderslev inviteres.

MIW arrangerer møder med adv. boards for at planlægge aktiviteten.


 1. SoMe aktivitesplan:

med bosætning som focus.

De fleste historier på hjemmeside og Facebook der bringes nu, tager nu afsæt i bosætning.


På bestyrelsesmødet blev der besluttet at MIW retter henvendelse til Domea for planlægning af opslag/historie om ledige lejligheder i Tårnhusene.

MIW skal også rette henvendelse til  byens ejendomsmæglere, så der kan laves opslag/historie om udviklingen af salget af huse i Brønderslev.


Planlægningen kan følges på linket:


https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rzcqAedRgjMvZtPLC8vt-TiMf6xTlFwGgduk71PMg2U/edit?usp=sharing


På næste møde med Fie og kommende indholdsplan deltager Lars sammen med Annette, Fie og MIW.


 1. Nye medlemmer af advisory boards foreninger og kultur:

Vi har flere nye medlemmer:

Svend Andersen fra Grundejer 9700,  Helle Brogaard bsk08 og Jens Tofting Borger 9700.

To mere er på vej, hvor MIW afventer endeligt svar.


 1. Hvervning af nye medlemmer:

Vil fortsat køre på fuld kraft for at nå i mål.


 1. Eventuelt

Vi rykker tidspunktet for morgenmøderne i VBB  lidt frem til kl. 8.

Søren sender nye invitationer ud.

 

Referat af bestyrelsesmøde 04.08.2022

deltagere: Lars Bisgaard, Søren Flodgaard, Kirsten Juel Jensen og Michael Wittrup


 1. Økonomi status:

* opdateret medlemsstatus og budget var udsendt til orientering

Saldo dd: 291.378,36 på vores konto.

Vi gennemgik tallene i budget og likviditetsbudget frem til 1/3.

Jeg gør en øget indsats for at få medie sponsorater, da virksomheden, der siger ja nu også vil få reklame på Facebook og Instagram.

Vi skal gerne finde 5-6 inden 1/3. Ingen tegnet i juni.

Jeg skal tegne 137.000 kr. i kontingenter ved nye medlemmer.

Juni gik næsten som budget, juli lå lidt under.


 1. Ide og Løsningslaboratorium 29 september:

* den første planlægning

Der er kun tilmeldt 5 ved forhåndstilmeldingen som blev udsendt i juni.

Ideen med at inddrage samfundsklasser på gymnasiet kom for sent i forhold til årsplaner.


så der helt ny indgangsvinkel til:

På bestyrelsesmødet kom der forslag om at vi skal arbejde videre med:

Inddrage to journalister, der interviewer to tilflyttere på lde og Løsningslaboratoriet om hvorfor de flyttede til byen.

Inddrage Michael Justesen fra TV2 Nords bestyrelse som bor i Brønderslev

Inddrage bureauet "Weltclasse" der giver sin mening om Brønderslev

Lars undersøger ovenstående i ugen.

Søren kontakter Mikkel Pi som facilitator.

Når der er fuldt program, udsendes det sammen med ny tilmelding. Helst inden for 14 dage.

Michael skal undersøge mht. Mârk og deres rolle, da vi jo har det meste på bedding selv.

Måske skal Mârk være med i et arrangement senere.


 1. Nye medlemmer af advisory boards foreninger og kultur:

Jeg har kontaktet emnerne fra forrige møde


Ja, fra Helle Brogård fra svømmeklubben (foreninger)

Ja, fra Jens Tofting (kultur)

Ja, fra Svend Andersen (foreninger)

Har spurgt Louise fra biblioteket hun var positiv, men vi skulle først spørge Bente.

Har spurgt formanden fra Cykelklubben, som ikke har svaret endnu


 1. Hvervning af nye medlemmer:

Emner kontaktes på mail først, opkald canvas.

Der kommer nye med hver uge.


 1. Handlingsplan status:

Færdiggøres på kommende bestyrelsesmøder.


 1. SoMe status:

Der var enighed om at gruppen skulle være åben, så vi kan få flere end 1.700 medlemmer vi har nu.

Beslutningen tages endeligt på næste bestyrelsesmøde.

indholdsplan er vedhæftet:


 1. Bestyrelsen 2023:

Søren oplyste, at han stopper som formand ved kommende generalforsamling i marts og allerede nu skal der findes nyt emne som formand. 

Bestyrelsen opfordrede boardene til allerede nu at tænke rep. til bestyrelsen ind.Referat af bestyrelsemøde 22. juni 2022

 1. Siden sidst:

Foreningsboardet og Kulturboardet skal suppleres op med nye deltagere:

Nedenstående spørges af MIW.

til foreninger: Svømmeklubben, Cykelklubben og BI håndbold.

til kultur: Borger9700, Jens Tofting og Grundejer9700, Svend Andersen, fra Biblioteket Louise Eltved (forfatterskolen) og Morten Holm fra Live.

SoMe kører fint. 

Flere hverdagshistorier bringes om hvad der sker i VBB.

Instagram kommer med.

SoMe kører også i ferieperioden.

Nu har vi rundet 55 nye medlemmer af VBB.

Der er rigtig mange forespørgsler ude lige nu.

Annette fortalte om Tænketanken og dens nye fokuspunkt, bosætning.

Der skal udarbejdes en masterplan.

Masterplanen udfyldes på Ide & Løsningslaboratoriet 29. september.

Det er vigtigt at VBB signalerer at der sker noget.

Vi er ikke et nyhedsbureau, vi skal på næste niveau.

Vi skal huske at være den paraply, som var med til at skabe VBB.

Vi skal være på forkant med, hvad der kommer af events og gå med, hvis der er et egnet projekt som f.ex Springbrætfestival.

Fabrikken er skelsættende.

 1. Opdateret budget 2022 og likviditetsbudget frem til 1 marts:

Budget 2022 og likviditetsbudget frem til 1 marts blev gennemgået.

vedhæftet.

 1. Ide og Løsningslaboratorium 29. september:

Tid: 17.00 - 22.00 i Den Runde Pavillon.

Deltagere: de unge, medlemmer af Vores By brønderslev og medlemmer af boards.

De unge (25 deltagere)

MIW tager straks kontakt til gymnasiets rektor for at aftale deltagelse:

forslag:

* at en ny samfundsklasse starter det nye skoleår med at have bosætning i Brønderslev som projekt.

* elevrådet inddrages i projektet.

* postkasse med forslag opsættes på gymnasiet.

* de unge fremlægger deres forslag i Ide & løsningslaboratoriet.

Alle medlemmer af Vores By Brønderslev inviteres i næste uge. (55 mulige deltagere)

Alle medlemmer af boardene i Vores By Brønderslev inviteres (20 mulige deltagere)

Der suppleres efterfølgende op, så vi når 100.

MIW inddrager Mârk.

Første forslag til programpunkter:

* De unge fremlægger deres forslag for alle deltagere.

* Der bringes et indlæg om Fabrikken.

* Vi spiser sammen.

* Vi udfylder rammerne for masterplanen i gruppearbejde.

* Fremlæggelse i plenum.

Nicoline og Nille styrer programmet.

* Vi skal have koordineret øvrigt indhold med handel og erhverv.

 1. Gamle medlemmer/ nye medlemmer:

Vi udsender snart kontingentopkrævninger for 2022 til "gamle" medlemmer på 100 kr + moms.

 1. Generalforsamling i Vores By Brønderslev 2023:

Afholdes onsdag den 1. marts kl. 18.00 i Brønderslev Hallen.

 1. Handlingsplaner./ arbejdet gøres færdigt.

Vi kom videre med arbejdet med handlingsplaner, hvor vi arbejdede med vedhæftede:
Referat af bestyrelsesmødet 10. marts 2022

Afbud fra:

Jacob og Lars

 1. Konstituering af bestyrelsen:

Formand: Søren Flodgaard

Næstformand: Annette Drivsholm

Forretningsudvalget: Søren, Annette og Michael.


 1. Ukraine:

Vi havde fået mail fra Lone Lønbro om at være med til at arrangere aktivitet til støtte for Ukraine.

Vi var enige om at vi ville støtte via omtale på vores platforme. Som sådan er vi ikke arrangør.

Lone har fået dette svar.


 1. Nyt om SoMe:

Bestyrelsen opdateret om møde med Fie.

Nyt hver måned:

Besøg i virksomhed, hvor Fie og jeg laver videoindslag med interview af direktøren

Dette lægges på Facebook.


Visse aktiviteter vil fremover blive delt på den åbne Facebook side. Således udlodning af Jacob Ahlmanns spilletrøje.

Snarlig start på Instagram.


 1. Møde med foreninger 28. Marts

Kirsten har møde med hendes board på mandag 13.03.

Mødet med alle foreninger i byen indkaldes af Michael på onsdag.

Formål: info om VBB og for at få medlemmer med.


Mødet holdes i golfklubben som fyraftensmøde


 1. Stormøde i adv. boards 5. April:

Vi havde torsdag eftermiddag møde med Mette Krogh.

Se program for dagen i mail som jeg videresender efter referat.


 1. Handleplan 

Dette punkt blev udsat til næste bestyrelsesmøde 5. April kl. 16 inden mødet om bosætning 


Referat af bestyrelsesmøde 23 februar 2022

Fraværende: Trine og Annette.


 1. SoMe i Vores By Brønderslev:

Fie fremlagde en præsentation som efterfølgende gav anledning til en god debat om emnet.

* skal det være en åben gruppe / lukket.

Nu har vi begge dele men selve gruppen er lukket og kan ikke åbnes.

De eksklusive ting som Jussi og andre i pipeline ligger i den lukkede gruppe, hvor man skal være medlem.

* der blev spurgt ind til om vi har økonomi til facebook og kommende instagram. Det har vi og det  prioriteres højt, for det er den vej mange informeres om VBB.

* Målet er 15.000 medlemmer.

* Vi har hyret Fie resten af 2022 og det er med i budgettet.

* Vi lovede at skaffe tallene bag klik/ indsatsen (jeg melder tilbage når Fie leverer tal)

* Fies præsentation videresendes senere til alle medlemmer. (vedhæftet)

* Opfordring fra Jacob: Brug virksomhederne til at få flere medlemmer.(vi printer ud og kommer ud og sætter op)

Konklusion fra bestyrelsen: Det ser godt ud, det er eksklusivt og en god start.

Stor tak til Fie for fremlæggelsen - selv om 10 minutter blev til en time.


 1. Generalforsamling 1/3:

* Der er modtaget to forslag (vedhæftet) og lagt på hjemmesiden.

* Regnskabet udsendes til alle medlemmer i weekenden (underskrevet vedhæftet)

* Jacob fremlægger forslaget til kontingentmodel på GF.

* Bestyrelsen har modtaget følgende tilbagemeldinger om 2022 ( vedtægter i punkt 1-4 indstiller senest en uge før GF en kandidat til bestyrelsen, der repræsenterer de medlemmer, som udvalgene præsenterer)

Kirsten Juel, Jacob Møller Knudsen, Hans Jacob Møgelmose, Trine Dolbak og Lars Bisgaard


Søren Steensen modtager ikke genvalg. 


 1. Forretningsorden for AB i VBB:

* bestyrelsen sagde OK til forslaget.

* Dog uden at integrere det i vedtægterne, men tilbyde det som en mulighed for adv. boards at anvende i arbejdet. 

* Måske skal vedtægterne ændres til GF i 2023, så det står i  § 9 som en mulighed at bruge forretningsordenen.


 1. Handlingsplan:

Punktet blev udsat til næste møde 10. marts på grund af mangel på tid.

Punktet er det eneste på dette møde.


 1. Budget:

Bestyrelsen gennemgik og tilrettede budgettet.

Nyt budget er vedhæftet.


 1. Eventuelt/  Forslag til aktiviteter:

* lave et møde, arrangement for dem der er flyttet til byen.

* lave "Velkommen til byen arrangement" permanent.

* Danmarks største grillfest/kaffebord i Nørregade/ koncert

Nørregade:  Her er NIH, BAS, Rhodendronparken, PN Beslag, og butikkerne 

 

Referat af Bestyrelsesmøde i Vores By Brønderslev 19. januar kl. 18.00

 1. Generalforsamling:

GF afholdes i Brønderslev Hallen den 1 marts kl. 18.00 med spisning for alle deltagere.

Der er reserveret to sammenhængende mødelokaler så der er taget corona hensyn.

GF annonceres på VBB hjemmeside og med mail indkaldelse til medlemmer.

Forslag fra bestyrelsen til kontingentmodel er medsendt som vedhæftet fil.

Projektleder tager fat i Jacob Rask for hurtig udfærdigelse af årsregnskab.

Jacob har spurgt Christian Riber om han vil stille op til den ledige plads i bestyrelsen. Det vil han gerne.

Dagsorden efter vedtægterne.

 1. Bordet rundt:

Jacob:

Erhvervs Boardet fortsætter med møder. 

Næste step er at få de næste virksomheder med i netværket. Lære hinanden at kende.

Der startes et marketing netværk, hvor der afholder 10 seancer, hvor virksomhederne kan være med.

samarbejde om medarbejdere, tillid til hinanden, besøge hinanden, spørge efter den lokale hjælp.

Trine:

Brev om medlemsskab i VBB sendt ud til medlemmerne af Brønderslev Handel med henvisning til projektleder, hvis nogen ønsker at være medlem.

Trine sagde at projektleder ved næste morgenmøde kunne spørge lidt ind til om nogen ønsker kontakt for medlemsskab.

Lars:

Havde lige været til julebelysningsmøde, hvor der sættes yderligere ind med mere lys og pynt næste jul.

Annette:

Mødet den 5. januar blev udskudt.

Svend Andersen ville gerne mødes senere.

Der blev afholdt møde med Jens Tofting og Peter Vagning.

Bilag med oplysninger om økonomi blev udsendt på mail.

Annette indkalder til nyt møde.

Kirsten:

Kirsten havde ikke haft kontakt til foreningerne endnu.

Ønsker et stormøde.

Hendes board laver sammen med projektleder infobrev om medlemskab i VBB.

Michael:

Brugt tid på medlemshvervning i G30 og forberede de næste skridt.

Hjælp til at sætte SoMe igang.

Godt møde med Biblioteket om events og gensidig hjælp og sparring.

Få hjemmesiden til at køre med event og nyheder (den gode historie)

Godt samarbejde med kommunen. God hjælp og støtte herfra.

 1. Handlingplan 2022:

Projektleder fremlagde første udkast.

Annette og Michael kommer med en råskitse, i så god tid som mulig, som den samlede bestyrelse arbejder videre med på næste bestyrelsesmøde den 23. februar.

Alle var enige om, at der i det første udkast var der for meget drift og for lidt om det det hele drejer sig om: Arrangementer om Fællesskab og Samfundsglæde.

Derfor blev det vedtaget at alle boards medlemmer skal indkaldes til møde med første fokuspunkt, bosætning.

Annette tager fat i Mette Krogh og spørger om hun vil komme med et indlæg om bosætning.

 1. Hvervning af nye medlemmer af VBB:

 * Status fra MIW G30 er sendt ud til morgen til bestyrelsen 22 Ja, 7 Nej, 8 Afventer.

Der blev foreslået at sende VBBs logo i digital form til nye nye medlemmer, hvilket blev vedtaget.

Et andet godt råd var at lave et ark som de nye medlemmer selv skulle udfylde rabat for medlemskab af Brønderslev Handel i forbindelse med udregning af kontingent til VBB. 

Der er vedhæftet et nyt opdateret regneark, hvor der er gjort plads til at beregne kontingent efter evt. rabat ved medlemskab af Brønderslev Handel. Det viser hvorfor at det er så nødvendigt at sælge mediepartnerskaber. Annette har givet grønt lys for at vise Spar Nords eksempel som blev mediepartner for at kompensere på et lavt kontingent på 2.000 kr til VBB, når rabatten for dobbeltmedlemskab er trukket fra. Med mediepartner aftalen bliver bidraget på ialt 12.000 kr + moms.

 * Status fra Brønderslev Handel: Brev er sendt ud til medlemmer. Interesserede kan kontakte projektleder.

 * Status fra Foreninger og Kultur: Arbejdet går igang med at skaffe medlemmer. Projektleder har fået mailadresser til samtlige foreninger.

 1. Status SoMe og Instagram

Facebookside lanceres i slutningen af januar med 14 dages aktiviteter for at få følgere.

Arbejdet med Instagram starter på mandag.

Projektleder venter med at oploade billeder til Instagram.

 1. Ny mødedato i stedet for det aflyste møde d.5.1 med bestyrelse og Grundejer9700/Borger 9700:

Annette indkalder til nyt møde.

 1. Evt. * revisor i 2022, ”drev” el. lign til vores dokumenter, Board ”regelsæt”

Der blev foreslået at bruge Google drev eller dropbox som fælles drev.

Projektleder udsender prøve på Google drev.

Jacob Rask er vores revisor i 2022. Endnu ub. Laver momsopgørelser og regnskab og budget.

Hans Jacob Møgelmose har rådgivet projektleder med kommende fakturering, økonomisystem til fakturering.

Han har hjulpet projektleder med vejledning i udtræk fra CVR-registret til kold kanvas fordelt på virksomhedstyper.

Med hensyn til regelsæt for board blev foreslået samme regler som i bankråd. Annette følger op på det og der kommer et udkast inden det næste bestyrelsesmøde 23. februar.

 1. Nye mødedatoer:

Søren udsender Doodle.