Referat af generalforsamling i Vores By Brønderslev 1. marts 2022

07/03/22

Referat af generalforsamling i Vores By Brønderslev 01.03.2022:

Generalforsamlingen blev afholdt i Brønderslev Hallens mødelokaler.

Vi startede med tapas, hvor der var 27 til spisning.

 • Valg af dirigent 
 • Gert Storkborg blev valgt til dirigent.

Gert konstaterede at GF var lovligt indvarslet efter vedtægterne.

 • Bestyrelsens Beretning:

Søren Flodgaard fremlagde bestyrelsens beretning som blev vedtaget uden kommentarer.

 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse:

Regnskabet blev præsenteret af Jes Jacob. Det blev vedtaget uden kommentarer.

Budgettet blev også fremlagt af Jes.

 • Fastsættelse af kontingent:

Kontingent Forslaget blev præsenteret af Jacob Møller Knudsen fra erhvervs boardet.

Jacob fortalte om hvordan forslaget var blevet til i samspil mellem erhverv og handel.

Projektleder fortalte hvordan reaktionerne havde været i hvervningen og om hvorfor det var godt med halv pris i 2022. Der har været en stor opbakning og positiv indstilling ved kontakterne.

Der var opstøttende kommentarer fra kultur boardet.

Forslaget blev vedtaget.

 • Indkomne forslag:

Der var kommet to forslag til ændringer af vedtægterne.

Forslag nr. 1 fra bestyrelsen:

Sikring af at der kan optages personlige medlemmer i Vores By Brønderslev

Punkt 4 Medlemskategorier:

Vedtægterne udvides med:

e. Personlige medlemskaber.

Forslag nr.  2,  fra Hans Jacob Møgelmose:

Der skal ikke vælges en kasserer eller sekretær i bestyrelsen, når projektlederen har disse roller.

vedtægterne ændres følgende steder:

Punkt 5: Bestyrelsens sammensætning:

Fra bestyrelsens midte vælges formand og næstformand. Kasserer og sekretær slettes

Punkt 6: Bestyrelsens konstituering:

Bestyrelsen konstituerer sig et år af gangen på det efterfølgende bestyrelsesmøde med

* formand

* næstformand

(* kasserer og * sekretær slettes) og erstattes med:

Projektlederen i foreningen fungerer som sekretær og kasserer

Hvis stillingen med projektledelse stoppes vælges der en sekretær og kasserer på det førstkommende bestyrelsesmøde.

Indkomne forslag blev vedtaget.

Når vedtægterne er ændret udsendes nye og vedtægter lægges på hjemmeside:

 • Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

Søren Steensen fratrådte og i stedet blev Christian Riber valgt.

Repræsentanter til bestyrelsen fra boards

 • erhverv, Jacob Møller Knud
 • foreninger, Kirsten Juel
 • kultur, Hans Jacob Møgelmose
 • handel, Trine Dolbak og Lars Bisgaard

Bestyrelsen består i øvrigt af Annette Drivsholm og Søren Flodgaard (de var ikke på valg)

 • Valg af suppleanter til bestyrelse:

Suppleanter: Mikael Lykke og Lasse Risgaard valgtes.

 • Valg af revisor og suppleant:

Revisor valgtes Jes Jacob og som suppleant valgtes Jacob Rask.

 • Eventuelt:

Under eventuelt fortalte Jacob Møller Knudsen at Cubic igen donerer 100.000 kr til Vores By Brønderslev.

Det var da en dejlig måde at afslutte GF på. Tusind tak for denne dejlige nyhed.

Fra Jens Tofting. Der er allerede en velkomstbrochure til tilflyttere.

Til sidst fortalte Fie og SoMe strategien. Igen et punkt som mange havde spørgsmål og kommentarer til.

Søren Flodgaard takkede Søren Steensen for sit store arbejde i Vores By Brønderslev.

Søren Flodgaard  takkede Gert for hans store hjælp med generalforsamlingen og takkede Jacob Rask for hans store hjælp med regnskabet.

Venlig hilsen

Ref. Michael Wittrup