Referater af bestyrelsemøder i Vores By Brønderslev i 2023

01/03/23

Referat af bestyrelsesmødet i VBB den 24. januar 2023

Deltagere: Lars Bisgaard, Annette Drivsholm, Trine Dolbak, Hans Jacob Møgelmose, Kirsten Juel,
Christian Riber, Mikael Lykke, Michael Wittrup og Fie Kristiansen.
Afbud: Jacob Møller Knudsen.
Fie var med på bestyrelsesmødet pga. nyt fast punkt 3: SoMe og hjemmeside.
Hun har endvidere deltaget med stor sparring i forhold til handlingsplanen 2023.

1. Godkendelse af referat:
Referaterne fra 8. december og 10. januar blev godkendt med følgende bemærkninger:
- at bestyrelsen i Vores By Brønderslev afventer svar på følgende fra mødet den 08. december:
punkt 3. Yderligere samarbejde med Brønderslev Handel.
Handelschef er stoppet og er der mulighed for yderligere samarbejde? Trine kunne fortælle, at BH
ikke har drøftet dette i bestyrelsen endnu. Det bliver først senere i januar.

2. Nyt fra de fire boards:
Kultur: (Hans Jacob)
udskiftning af board medlemmer, så Martin Østergård fremad repræsenterer fonden Fabrikken og så
kommer der et andet medlem af BAS der repræsenterer BAS.
Der skal udpeges et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Hans Jacob som ønsker rotation efter 2 år.
adv. board kultur:
Hans Jacob Møgelmose Brønderslev Event
Inger Møller Nielsen Moss
Rasmus Krogh Fritids og Kulturchef
Carsten Overgård Store Brønderslev Marked
Martin Østergård Brønderslev Amatørscene
Foreninger: (Kirsten)
Linda og Kim stopper som board medlemmer.
Bjarne Axelsen skal kontaktes for at tjekke om han vil fortsætte.(MIW)
Der skal udpeges et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Kirsten som ønsker rotation efter 2 år.
MIW skal spørge Helle Brogaard fra svømmeklubben om hun er interesseret i
bestyrelsesarbejdet samt repræsentant fra NIH blev foreslået til AB foreninger

Adv. board foreninger:
Kirsten Juel Jensen Brønderslev Golfklub
Bjarne Axelsen Fremad Eagles Bordhockey
Helle Brogård Bsk08
Jens Tofting Borger9700
Svend Andersen Grundejer9700

Handel: (Trine)
Nicolai trækker sig ud af boardet.
Med hensyn til ny handelschef er der emner i kikkerten.
Brønderslev Handel har været på virksomhedsbesøg hos Mariendal som fælles aktivitet, hvilket var
en stor succes.
Møder i boardet er aftalt til at blive afholdt lige inden morgenmøderne.
Michael deltager selvfølgelig her.
Trine sender datoer til Michael.
Adv. board handel:
Trine Dolbak Skott
Annette Sloth Andersen Bog & Ide
Lars Bisgård Andreasen Kreativ Ildsjæl
Morten Brix Kop og Kande
Mikael Lykke EDC Lykke og Hardahl

Erhverv:
Der har været afholdt to møder:
Senest var der 25 deltagere til netværksmøde på besøg hos RTE, hvor der bla. blev drøftet
lærlingenetværk, lærlinge kollegium og direktøren fra Green Instruments fortalte om virksomheden.
I december var der møde i boardet, hvor der bl.a blev drøftet hjælp fra boardet med at finde nye
medlemmer i VBB erhverv.
Nyt medlem til bestyrelsen bliver Bo Fisker, CEO fra Serman og Tipsmark, der erstatter Jacob
Møller Knudsen, adm. direktør i Cubic.
Adv. Board erhverv:
Jacob Møller Knudsen, adm. direktør Cubic
Marianne Gade, Erhvervschef Brønderslev Erhverv
Laila Mølholt, Centerchef Brønderslev Hallen
Bo Fisker, direktør Serman & Tipsmark
John Svendsen, ejer Mayflower
Christian Riber, ejer Brønderslev Caravan
Lasse Riisgaard Develop Nord
Morten Brandborg, adm. direktør Green Instruments
Henrik Clausen Clausen Graphic

3. SoMe og Hjemmeside:
Fie gav status fra arbejdet med strategi for So-Me – som er udarbejdet efter det seneste
bestyrelsesmøde fra den 08. december 2022 af Fie, Christian, Michael og Annette:
 Målsætning og strategi
I forlængelse af opgaven til bestyrelsen omkring målsætning, samlede vi denne dialog op
og snakkede om strategien for VBB fremadrettet med særlig fokus på målgruppe og
fokusområde i den kommende tid.
Her tog vi udgangspunkt i VBB’s formål fra vedtægterne og det blev besluttet at den
primære målgruppe er byens borgere. Her skal vi fortælle den gode historie på flere
forskellige måder, men med det fælles formål at støtte op om medlemmerne herunder
byens erhverv, kultur, detail og foreninger i henhold til vores payoff ’Sammen om at leve
sammen’.
Udover de gode historier, så vil der også blive udarbejdet mere kommercielle opslag med
fokus på at brande VBB, så vi får den enkelte borger, virksomhed mv. til at forstå, hvad
VBB egentlig er.
 Valg af kanaler
I relation til ovenstående tog vi igen snakken op omkring valget af kanaler, hvor vi
genbesøgte dialogen om FB-gruppe vs. FB-side. I sin tid er FB-gruppen oprettet på
baggrund af strategien fra Trine Ravnkilde og med fokus på at skabe et fællesskab. Efter
en god dialog og forklaring af de to muligheder blev det besluttet, at vi fremadrettet vil
fokusere mere på FB-siden fremfor FB-gruppen for at kunne få indholdet længere ud.
Derudover blev det også besluttet, at med fremtidige ambitioner om at VBB skal medvirke
til rekruttering i byen, så vil det være oplagt at være tilstede på LinkedIn. Derfor er der nu
blevet oprettet en LinkedIn side til VBB, hvor formålet udelukkende er, at være tilstede,
dele virksomhedsportrætter og give medlemmer/bestyrelse mv. mulighed for at tagge VBB
på LinkedIn.
I finder VBBs LinkedIn side lige her:
https://www.linkedin.com/company/voresbybrønderslev - den er netop blevet oprettet og vil
blive tilrettet snarest med de sidste informationer og detaljer.
 Optimering af hjemmeside
I forhold til VBBs visuelle fremtræden vendte vi også vores hjemmeside, hvor Fie
anbefalede, at der bliver lavet nogle forbedringer, så vi fremstår relevante og
professionelle for målgruppen. Her var det særligt ’Nyheder’ og ’Event’, som vi havde
oppe til dialog og gennemgang.
Her vil vi gerne have et bedre overblik over nyheder og events samt at de kan inddeles
efter kategori. På denne måde vil hjemmesiden virke mere overskuelig og fremtræde
bedre visuelt. Det blev henvist til skærmbilleder af eksempler på layout fra ’Mig og

Aalborg’. Det blev besluttet, at Michael sender forespørgsel til Podi for at få et overslag
over en pris på ændringerne. Overslag et kommet og er på 10.000 kr..
Endvidere vil der blive lavet en plan for So-Me arbejdet når handlingsplanen er besluttet/godkendt i
bestyrelsen.
Fie gav en status på de sociale medier og også er vedhæftet sammen med referatet. 3 bedste opslag
blev gennemgået. Rækkevidde i januar er steget betragtelig hvilket skyldes, at der er leveret meget
mere faktuelt stof til Fie, og der er lavet et opslag dagligt. I benchmark er vi på rette vej.
Annette og Michael har delt medlemmerne mellem sig og er i gang med at indhente gode historier
derfra.
Opsummeret:
Facebooksiden:
- primær målgruppe er byens borgere.
- fleste opslag på Facebooksiden
- opslag hver dag
- konkurrence skal med
- hjælpe virksomhederne med at få medarbejdere ved at bringe virksomhedsportrætter
Hjemmesiden:
- skal måske gøres smartere.
- for at få mere aktivitet
- aktuelle historier ude fra medlemmerne.

4. Nyt fra projektlederen:
Handleplan 2023:
Forslag til handleplanen 2023 blev gennemgået.
kommentarer:
Pkt 2.og 3. Bestyrelse og Forretningsudvalg:
- forslag: Udover mail foreslås etableret en Messenger tråd, hvor bestyrelsen kan underrettes og
inddrages.
- der blev således spurgt ind til kommissorium for Forretningsudvalget (fundet og vedhæftet)
- forretningsudvalget har fungeret som en sparringspartner for projektleder.
Pkt 5. SoMe indsatsen:
Punktet er afhængigt af den beslutning som træffes om hvordan markedsføringsbudgettet
skal bruges.
- Flere synes at udgiften til SoMe har været høj og mener, at det kan gøres langt billigere.
Timeprisen er p.t. 330kr.
- Der var forslag om at MIW kan evt. lave opslagene.
- Fie har hjulpet MIW med mange andre opgave
MIW skal på opfordring undersøge:
- priser på SoMe hos bl.a Podi og Crea Reklame.

- priser på helsides annoncer i Oplandsavisen en om måneden.
Pkt. 7. Pressemøder:
- antal, ændres til: når der er brug for det.
Pkt 9. Hjemmeside:
- Problem med billeder og opload, MIW undersøger.
Pkt 10. Medlemspleje nyhedsbrev/status:
- der er for mange og for lange mails.
- skal måske komme med andre frekvenser.
- udsendelse skal være lovlig i forhold til GDPR
- der skal spørges om lov til at sende status.
- status kan evt lægges på hjemmesiden.
- for mange gentagelser.
- skal rumme historier, der skal se fremad.
MIW indarbejder ovennævnte bemærkninger i handlingsplanen og betragtes herefter som godkendt.
So-Me indsatsen skal efterfølgende indarbejdes. Den sendes på link, når den er opdateret.

Budget 2023:
- gennemgang og tilretning (det vedtagne budget vedhæftet)
SoMe er ændret til markedsføring og Facebook Annoncering er flyttet op til markedsføring.

Indkaldelse til generalforsamling 2023:
- gennemgang af forslag til dagsorden.
- vedtægtsændringer, kontingentperioden
- medlemsoversigt udleveret på print – jævnfør vedtægterne skal man være medlem af VBB for at
være medlem i et AB samt valgt til bestyrelsen.
- husk at give en tilbagemelding til Annette omkring årets gang og resultater i de enkelte AB som
skal medtages i beretningen – senest ultimo januar
5. Nyt fra formanden
- her var der ikke noget
6. Eventuelt
- her var der ikke noget
Bedste hilsner
Michael Wittrup